Skip to the content

Om mødet
Mødet er fysisk med mulighed for at deltage over Zoom*. 

Selve valget faciliteres af Musik- og Kulturskolelederen, da denne er upartisk og ikke formelt set er medlem af bestyrelsen.

*NB! Kun deltagelse via Zoom ved specifik tilmelding hertil.

Hvem kan stille op?
Det er kun nuværende forældre, der kan stille op, ligesom det kun er nuværende forældre, der kan vælge kandidater. Der er 1 stemme pr. familie.

Send mail inden d. 3. december 2021 om din deltagelse af hensyn til plads og/eller Zoom deltagelse til: Mikkel.Benn@egekom.dk

Du vil få Zoomlink inden mødet til den mailadresse, du angiver.

Om bestyrelsen
Bestyrelsen er sammensat af:

2 forældrerepræsentanter 

2 medlemmer udpeget af og blandt byrådet 

1 repræsentant for folkeskolens musiklærere i kommunen

2 elevrepræsentanter udpeget af skolens forretningsudvalg (FU) 

1 repræsentant for hver støtteforening (uden stemmeret)

1 lærerrepræsentant

Ledelsen er sekretær for bestyrelsen.

Hvad laver Bestyrelsen?
Bestyrelsen er borgernes vigtige stemme ind i indholdet og udviklingen af Musik- og Kulturskolen. Bestyrelsen er en interesseorganisation, som kan vælge sine egne mærkesager og indsatser og arbejde for dem, i det omfang bestyrelsesmedlemmerne har tid og ressourcer til det. Bestyrelsen har ingen beslutningskompetencer eller ansvar, der vedrører skolens drift og økonomi. 

Bestyrelsen er en vigtig sparringspartner for skolen. Bestyrelsen fungerer også som bindeled mellem skolen og andre grupper - herunder politiske udvalg.

Læs referater og vedtægter her:
https://www.egedalmusikogkulturskole.dk/om-os/bestyrelse/

Med håb om din opstilling.
Venlig hilsen formand Birgitte Hove og leder Mikkel Benn

Egedal Musik- og Kulturskole