Skip to the content

Retningslinjer til elever og forældre ifbm. aktiviteter i Egedal Musik- og Kulturskole pr. 15. juni 2021

Restriktionerne ligner generelt dem, vi havde ved seneste genåbning d. 21. maj. Nedenstående punkter er væsentlige at bemærke.

 1. Vi fortsætter med gældende retningslinjer for hygiejne og afstand samt adgangsbestemmelser i Stenløse Kulturhus og Smørum Idrætscenter.
 2. Vi starter fysiske aktiviteter for de 18+ årige. 
 3. Vi genoptager fysiske sangaktiviteter med anbefalet afstand på minimum 2 meter.
 4. Forsamling indendørs hæves til 50 personer/elever/lærere i en aktivitet, såfremt der er plads.
 5. Forsamling udendørs hæves til 100 personer/elever/lærere i en aktivitet, såfremt der er plads.
 6. Ved kulturelle arrangementer, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder eller lignende må der være op til 500 personer til stede til arrangementet, inklusiv personale og optrædende.
 7. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal.
 8. Ved aktiviteter i den lovpligtige undervisningstid i folkeskolen, er det de gældende retningslinjer på den enkelte matrikelskole, som er gældende. I den frivillige Musik- og Kulturskoleundervisning, er det Musik- og Kulturskolens retningslinjer, der er gældende.

Generelle lokale retningsgivende forhold

 • Der må maksimalt være 50 personer samlet i et undervisningstilbud.
 • Egedal Kommune skal tilbyde et hygiejnisk lokale, hvor det er muligt at udøve musik- og kulturskoleaktiviteten med instrumenter m.v. og en indretning, hvor der kan holdes den for tiden gældende sundhedsmæssige sikkerhedsafstand og følges myndighedernes hygiejniske anvisninger.
 • Der skal være minimum 2m2 pr. person ved alle undervisningstilbud, hvor man overvejende sidder ned. Hvis aktiviteten er stående kræves der 4m2 pr. person.
 • Koncert- og aktivitetsvirksomhed begrænses generelt. Der følges de generelle retningslinjer fra Kulturministeriet. Kommende arrangementer og begivenheder gennemføres kun såfremt, der kan leves op til myndighedernes for den tids gældende retningslinjer for afstand, folkemængde og hygiejne. EgedalmusikogKulturskole.dk vil være opdateret i kalenderen omkring kommende fællesskabende begivenheder.
 • Såfremt den enkelte folkeskolematrikel er nødt til at have en ny lokalefordeling eller indretning, der overlapper EMK’s booking af lokalerne, og ikke gør det fysisk muligt at overtage lokalet, kan der ikke undervises lokalt på folkeskolematriklen i samme omfang som planlagt. Konsekvensen bliver, at denne undervisning centraliseres til allerede indrettede musiklokaler andet sted i kommunen, aflyses eller afvikles som fjernundervisning i den skemalagte tid.
 • EMK kan fortsat udbyde solo-/instrumentundervisning som fjernundervisning via videokonference eller telefonopkald på elevens skematid, såfremt det er teknisk muligt for læreren og eleven. Hvis eleven ønsker fjernundervisning frem for fysisk undervisning skal dette skriftligt aftales i god tid med læreren af elevens værge.
 • EMK har medarbejdere, der kan være i risikogruppen. Dette kan medføre vikardækning.
 • Der er særlig agtpågivenhed om afstand ved sang/kor- og blæserundervisning samt musical og teater på minimum to meters afstand ved sang og blæs.
 • Alle lærere har et mobilkit med værnemidler, som supplement til bygningens værnemidler og som service til elever. Borgere skal selv have mundbind og kan ikke udleveres af Musik- og Kulturskolen.
 • Alle bør være indstillet på, at de fysiske udfordringer med afstand og hygiejne løses i ro og mag med den fornødne tid hertil. Det forventes at alle benytter deres sunde fornuft og prioriterer sikkerhed, tryghed og nærvær frem for opnåede undervisningsminutter.
 • Alle bør holde sig løbende orienteret om sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om hygiejne og afstand.
 • Dersom Egedal Kommune vælger at begrænse forsamlingers størrelse grundet øget smittespredning i kommunen, skal Musik- og Kulturskolen naturligvis følge evt. lokale retningslinjer og begrænsninger.
 • I Stenløse Kulturhus vil der kun være adgang fra sidedøren, indtil Kulturhuset åbnes igen for offentligheden. Man kan ikke komme ind ad sidedøren med sundhedskortet. Læreren vil hente eleven ved sidedøren.

Retningslinjer til elever og forældre

 • Hvis eleven inden for de seneste 2 døgn før lektionen har haft symptomer, også lette symptomer som f.eks. forkølelse, må eleven ikke komme til fysisk undervisning.
 • Eleven og læreren skal vaske hænder eller spritte grundigt både før og efter hver lektion.
 • Eleven medbringer i videst muligt omfang sit eget instrument, kabler, trommestikker, plekter, mikrofon m.v.
 • Eleven/forældre har ansvar for at eget instrument er rengjort før undervisningen.
 • Så vidt muligt spritter læreren låneinstrumentet af før hver elev. Tid til at spritte af og håndvask går af lektionstiden.
 • Der holdes minimum 1 meters afstand mellem lærer og elev(er). Der skal være minimum 2m2 pr. person ved alle undervisningstilbud, hvor man overvejende sidder ned. Hvis aktiviteten er stående kræves der 4m2 pr. person.
 • Der er særlig agtpågivenhed om afstand ved sang/kor- og blæserundervisning samt teater og musical.
 • Læreren og eleven benytter altid to forskellige instrumenter.
 • Kun den enkelte elev eller holdet og læreren må være i undervisningslokalet. Der kan ikke være gæster eller forældre til stede i lokalet.
 • Vent venligst på at den forgående elev er kommet ud af lokalet (ligesom i metroen) før du nærmer dig døren ind til lokalet. Din lærer vil byde dig/jer ind i lokalet, når lokalet er klar.
 • Hold afstand til andre på gangarealerne.
 • Eleven må ikke vente eller gøre ophold ved lokalet i mere end 5 minutter før og efter sin lektion.
 • Forældre må ikke vente eller gøre ophold ved lokalet.
 • Holdbaseret undervisning gennemføres i lokaler, hvor man kan holde den rette afstand. Læreren markerer, hvor elever skal stå eller sidde med et X på gulvet.
 • Undervisningstilbud, der normalt har flere personer end m2 i lokalet tillader, kan opdeles.
Se vejledende anbefalinger fra Danske Musik- og Kulturskoler DMK
Se retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside kum.dk