Skip to the content

Tilmelding

En husstand, der på tilmeldingstidspunktet er i restance i musikskolen, vil ikke kunne få optaget børn i musikskolen, før restancen er indfriet.
Tilmelding sker elektronisk her på Egedal Musikskoles hjemmeside.

Nye elever/nytilmelding
Tilmelding/betaling til forskoler, instrumentalundervisning og billedkunst er bindende for de første 3 måneder. For sammenspil/kor og børnemusical er tilmelding/betaling bindende for hele sæsonen.

Fortsætterelever/gentilmelding
Man binder sig ved tilmelding indtil sæsonens ophør. Men fortsætter man med et nyt fag, gælder samme regler som ved nye elever.

Sammenspil/kor
Sammenspil/kor er GRATIS i Egedal Musikskole, når du er tilmeldt et instrumentalfag. Det er læreren, som rekrutterer til sammenspilsholdet. Elever skal være registreret på sammenspilsholdet i musikskolens administrationssystem. Hvis eleven kun går til sammenspil er betalingen bindende for hele sæsonen.

Udmeldelse

Kan kun ske skriftligt til musikskolens kontor.

Nye elever
Har musikskolen ikke modtaget skriftlig udmeldelse, inden de første 3 måneder er gået, er tilmelding/betaling bindende indtil sæsonens ophør.

Fortsætterelever
Man binder sig ved tilmelding indtil sæsonens ophør.

Fraflytning
Ved udmeldelse i forbindelse med flytning fra kommunen, skal musikskolen have skriftligt varsel senest 1 måned før flytningsdagen, således at der ved rettidig udmeldelse er betalingsfrihed fra udgangen af den måned, flytningen finder sted.

Bortvisning
Såfremt musiklæreren i løbet af skoleåret skønner, at eleven ikke bør fortsætte med undervisningen, kan musiklæreren og ledelsen indkalde forældrene til samråd og eventuelt herunder sammen udfærdige en skriftlig udmeldelse.

Betaling

Betaling for undervisningen indbetales i 3 rater: d. 1/10, d. 1/1 og d. 1/4. Indmeldelsesgebyr betales på første opkrævning. NB! Opkrævningen sendes til e-Boks.

Søskenderabat
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den elev, der går til det dyreste fag. Der gives 25% rabat til søskende, dog kun til ét fag pr. søskende.

Undervisningsbetingelser

Musikskolens undervisningsår for sæsonen 2020/2021 løber fra mandag den 24. august 2020 – fredag den 25. juni 2021, begge dage inklusive.

Elevens fravær skal så vidt muligt altid meddeles til læreren. Eleven har intet krav på at få erstattet forsømte lektioner, heller ikke hvis det skyldes deltagelse i lejrskole, emneuge, skoleudflugter eller lignende. Ved lærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar eller erstattet af læreren på et senere tidspunkt efter aftale med eleven. Timer ud over 3 manglende lektioner i løbet af sæsonen bliver udbetalt ved sæsonafslutningen.

Instrumentleje

Musikskolen udlejer instrumenter og forstærkere (guitar/bas) i det omfang, disse forefindes. Det er ikke muligt at leje trommesæt, klaver, keyboard eller blokfløjte. Prisen gælder for vores egne instrumenter. Hvis vi lejer fra andre musikskoler, er det deres pris, der gælder. Ved leje af instrumenter/forstærkere påhviler det lejer at vedligeholde dem. Lejeren har da også ansvaret for udbedring af skader påført instrument/forstærker i udlejningsperioden, såfremt det ikke skyldes almindelig slitage. Reparationen kan først iværksættes, når musikskolens kontor har godkendt det. Lejede instrumenter/forstærkere leveres tilbage til musikskolens kontor lige efter sæsonafslutningen, med mindre andet er aftalt.

Noder

Noder og andet undervisningsmateriale skal betales af eleven.

Indmeldelsesgebyr

Dækker bl.a. udgifter til medlemsskab af Musik & Ungdom, Danske Musik- og Kulturskoler, Copydan samt nødvendige afgifter til det offentlige.

Behandling af personoplysninger

Egedal Kommune og musikskolen passer godt på de personoplysninger, vi behandler i musikskolen.
Se mere om Egedal Kommunes behandling af personoplysninger HER

Billeder/video

Musikskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til PR, musikskolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider. Ved indmeldelse i musikskolen giver du samtidig samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Ønsker du ikke, at billeder af dig selv eller dit barn skal figurere i vores materiale, skal det meddeles kontoret, så vil vi tage hensyn til dette.

Adgang i Stenløse Kulturhus

Den tilmeldte elev får adgang til Stenløse Kulturhus med sit sundhedskort, som køres igennem scanneren ved indgangsdøren. Når du tilmelder en elev i musikskolen, gives der ved tilmeldingen samtidigt samtykke til, at Egedal Kommune registrerer eleven i sin indgangsdatabase, så eleven har adgang, når eleven kører sit sundhedskort igennem scanneren. Oplysningerne om, hvornår eleven er gået ind registreres i 30 dage, hvorefter det slettes. Det bliver ikke registreret, hvornår eleven igen forlader huset.