Skip to main content Skip to footer

Regler

Tilmelding

Tilmelding sker elektronisk her på Egedal Musik- og Kulturskoles hjemmeside.
En husstand, der på tilmeldingstidspunktet er i restance i Musik- og Kulturskolen, vil ikke kunne få optaget børn i Musik- og Kulturskolen, før restancen er indfriet.

Nye elever/nytilmelding
Tilmelding/betaling til forskoler, instrumentalundervisning og billedkunst er bindende for de første 3 måneder. For sammenspil/kor og børnemusical er tilmelding/betaling bindende for hele sæsonen.

Fortsætterelever/gentilmelding
Man binder sig ved tilmelding indtil sæsonens ophør. Men fortsætter man med et nyt fag, gælder samme regler som ved nye elever.

Sammenspil/kor
Sammenspil/kor er GRATIS i Egedal Musik- og Kulturskole, når du er tilmeldt et instrumentalfag. Optagelse sker i nogle tilfælde efter aftale med læreren. Elever skal være registreret på sammenspilsholdet i skolens administrationssystem. Hvis eleven kun går til sammenspil er betalingen bindende for hele sæsonen.

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til Musik- og Kulturskolens kontor eller via udmeldelsesfunktionen i Speedadmin.

Nye elever
Har Musik- og Kulturskolen ikke modtaget skriftlig udmeldelse, inden de første 3 måneder er gået, er tilmelding/betaling bindende indtil sæsonens ophør.

Fortsætterelever
Man binder sig ved tilmelding indtil sæsonens ophør.

Fraflytning
Ved udmeldelse i forbindelse med flytning fra kommunen, skal Musik- og Kulturskolen have skriftligt varsel senest 1 måned før flytningsdagen, således at der ved rettidig udmeldelse er betalingsfrihed fra udgangen af den måned, flytningen finder sted.

Bortvisning
Såfremt læreren i løbet af skoleåret skønner, at eleven ikke bør fortsætte med undervisningen, kan læreren og ledelsen indkalde forældrene til samråd og eventuelt herunder sammen udfærdige en skriftlig udmeldelse.

Betaling

Betaling for undervisningen sker månedsvis i 9 rater fra september til maj. Indmeldelsesgebyr betales på første opkrævning. NB! Opkrævningen sendes til e-Boks.

Søskenderabat
Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den elev, der går til det dyreste fag. Der gives 25% rabat til søskende, dog kun til ét fag pr. søskende. Rabatten beregnes kun, hvis alle søskende er tilmeldt af samme værge/betaler.

Undervisningsbetingelser

Sæsonen 2024/2025 løber fra mandag den 26. august 2024 til fredag den 20. juni 2025, begge dage inklusive. Elevens fravær skal så vidt muligt altid meddeles til læreren. Eleven har intet krav på at få erstattet forsømte lektioner, heller ikke hvis det skyldes deltagelse i lejrskole, emneuge, skoleudflugter eller lignende. Ved lærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar eller erstattet af læreren på et senere tidspunkt efter aftale med eleven. Timer ud over 3 manglende lektioner i løbet af sæsonen bliver udbetalt ved sæsonafslutningen.

Sæsonen 2024/2025 løber fra mandag den 26. august 2024 til fredag den 20. juni 2025, begge dage inklusive.

Instrumentleje

Musik- og Kulturskolen udlejer instrumenter og forstærkere (guitar/bas) i det omfang, disse forefindes. Det er ikke muligt at leje trommesæt, klaver, keyboard eller blokfløjte. Prisen gælder for vores egne instrumenter. Hvis vi lejer fra andre musikskoler, er det deres pris, der gælder. Ved leje af instrumenter/forstærkere påhviler det lejer at vedligeholde dem. Lejeren har da også ansvaret for udbedring af skader påført instrument/forstærker i udlejningsperioden, såfremt det ikke skyldes almindelig slitage. Reparationen kan først iværksættes, når kontoret har godkendt det. Lejede instrumenter/forstærkere leveres tilbage til Musik- og Kulturskolens kontor lige efter sæsonafslutningen, med mindre andet er aftalt.

Noder

Noder og andet undervisningsmateriale skal betales af eleven.

Indmeldelsesgebyr

Dækker bl.a. udgifter til medlemsskab af Musik & Ungdom, Danske Musik- og Kulturskoler, Copydan samt nødvendige afgifter til det offentlige.

Behandling af personoplysninger

Egedal Kommune og Musik- og Kulturskolen passer godt på de personoplysninger, vi behandler.
Se mere om Egedal Kommunes behandling af personoplysninger HER

Billeder/video

Musik- og Kulturskolen forbeholder sig ret til at bruge billeder/video taget i undervisningssituationer, koncerter mv. til PR, Musik- og Kulturskolens brochurer, pressemeddelelser, plakater, hjemmesider. Ved indmeldelse i Musik- og Kulturskolen giver du samtidig samtykke hertil. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Ønsker du ikke, at billeder af dig selv eller dit barn skal figurere i vores materiale, skal det meddeles kontoret, så vil vi tage hensyn til dette.

Adgang i Stenløse Kulturhus

Den tilmeldte elev får adgang til Stenløse Kulturhus med sit sundhedskort, som køres igennem scanneren ved indgangsdøren. Når du tilmelder en elev i Musik- og Kulturskolen, gives der ved tilmeldingen samtidigt samtykke til, at Egedal Kommune registrerer eleven i sin indgangsdatabase, så eleven har adgang, når eleven kører sit sundhedskort igennem scanneren. Oplysningerne om, hvornår eleven er gået ind registreres i 30 dage, hvorefter det slettes. Det bliver ikke registreret, hvornår eleven igen forlader huset.